Zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata

10 września 2013 Artykuły  2 komentarzy

reklama

 

Sąd może zwolnić stronę ( powoda bądź pozwanego ) od konieczności ponoszenia kosztów sądowych w całości lub w części.

Strona postępowania w całości zwolniona przez sąd od ponoszenia kosztów sądowych nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które obciążają tymczasowo Skarb Państwa. Częściej stosowane, częściowe zwolnienie od kosztów sądowych może polegać na ponoszeniu albo ułamkowej ewentualnie procentowej ich części, albo określeniu ich kwoty, albo niektórych opłat lub wydatków. Strona częściowo zwolniona od kosztów sądowych obowiązana jest uiścić opłaty oraz ponieść wydatki w takiej wysokości w jakiej nie jest objęta zwolnieniem przyznanym przez sąd (art. 101 i 102 ust. 1 u.k.s.c.). Zwolnienie od kosztów sądowych ma charakter tymczasowy, w orzeczeniu kończącym sprawę w danej instancji sąd orzeka o nich na podstawie art. 113 u.k.s.c.

Zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny.

Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych może być złożony na piśmie bądź ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Do każdego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych należy obowiązkowo dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.

Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych również osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. W przypadku wniosku osoby prawnej lub jednostki o której mowa, okoliczności uzasadniające wniosek, a więc związane z kondycją finansową i ekonomiczną tej osoby, powinny być wykazane za pomocą wszelkich środków dowodowych np.: dokumenty w postaci wyciągów z ksiąg, bilansów, sprawozdań rachunkowych, kont bankowych itp.

Sąd cofnie zwolnienie od kosztów sadowych jeśli się okaże, że okoliczności uzasadniające przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych nigdy nie istniały bądź przestały istnieć. W takim wypadku Sąd może zarządzić stosowne dochodzenie, jeżeli na podstawie okoliczności sprawy lub oświadczenia strony przeciwnej powziął wątpliwości co do rzeczywistego stanu majątkowego strony domagającej się zwolnienia od kosztów sądowych lub z niego korzystającej. Stronę, która uzyskała zwolnienie od kosztów sądowych na podstawie świadomego podania nieprawdziwych okoliczności, sąd cofając zwolnienie, skazuje na grzywnę w wysokości do 1000 zł. Osobę która ponownie zgłosiła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, świadomie podając nieprawdziwe okoliczności o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, sąd odrzucając wniosek, skazuje wnioskodawcę na grzywnę w wysokości 2000 zł. (art. 111 ust. 2 u.k.s.c.). Postanowienie, na podstawie którego wniosek o zwolnienie od kosztów został oddalony lub nastąpiło cofnięcie zwolnienia od kosztów sądowych, sąd doręcza obu stronom wraz z uzasadnieniem, jest ono bowiem zaskarżalne.

W świetle art. 117§1 k.p.c. strona ( pozwany lub powód )  może wnosić o ustanowienie dla niej adwokata bądź radcy prawnego z urzędu.

Osoba fizyczna, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może domagać się ustanowienia dla niej adwokata lub radcy prawnego, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Osoba ubiegająca się o przyznanie adwokata lub radcy prawnego z urzędu tak samo jak przy zwolnieniu od kosztów sądowych obowiązana jest złożyć na specjalnym druku (dostępnym w sekretariacie sądu )  oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego można uzasadnić szczególnym charakterem sprawy – zawiłością, potrzebą znajomości sprawy lub faktem zamieszkiwania strony poza miejscowością w której jest siedziba sądu, a także w przypadku przymusu adwokacko-radcowskiego (np. postępowanie przed Sądem Najwyższym). Sąd uwzględni wniosek dopiero wtedy, gdy uzna udział zastępcy procesowego w sprawie za potrzebny.

Według art. 117§1 k.p.c.  strona może wnieść wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sądzie, w którym sprawa się toczy lub będzie wytoczona, albo w sądzie rejonowym miejsca jej zamieszkania.

Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego dla strony jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego.

Zgłoszenie wniosku o ustanowienie zastępcy procesowego, jak również wniesienie środka odwoławczego od odmowy ich ustanowienia nie wstrzymuje biegu toczącego się postępowania, chyba, że będzie chodziło o ustanowienie zastępcy procesowego dla powoda na skutek wniosku zgłoszonego w pozwie lub przed wytoczeniem powództwa. W takim przypadku sąd będzie mógł jednak wstrzymać rozpoznawanie sprawy aż do prawomocnego rozstrzygnięcia wniosku i w związku z tym nie wyznaczać rozprawy, a wyznaczoną rozprawę odwołać lub odroczyć.

 mgr Paweł Czopek

PS: Obecnie poszukuje stałej pracy, polecam się uwadze: tel. 606 835 387

2 komentarzy do Zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata

 • Administrator skomentował:

  Dla dobra strony, nie mogąc dopuścić aby przy artykułach znajdowały się komentarze nie na temat, mając jednocześnie na uwadze spamerów pragnących umieścić jakiś komentarz dla celów reklamowych (o ile nie będzie on wulgarny) ponieważ jest ich nawet 100 dziennie, przeznaczam w tym celu artykuł „SPAM” http://doradcaprawnyy.pl/spam/ i tam właśnie proszę umieszczać komentarze nie będące w związku z treścią odpowiednich artykułów.
  Życzę miłej zabawy – administrator PC

 • aleksander fredro cytaty skomentował:

  Aw, this was a very good post. Taking the time and
  actual effort to produce a great article… but what can I say… I procrastinate a lot and don’t manage to get nearly anything done.

  Feel free to visit my web-site :: aleksander fredro cytaty

Skomentuj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ulotka